การทำความเข้าใจมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งกำหนดขึ้นมาเพื่อควบคุมถุงมืออุตสาหกรรมนั้นมีส่วนสำคัญในการช่วยการตัดสินใจเลือกถุงมือให้เหมาะสมกับการใช้งานลักษณะต่างๆ โดยมาตรฐานหลักที่มีการใช้อย่างแพร่หลายได้แก่ European Standard (EN Standard), the EN Legislation and the Harmonized EU Food Law