SECURITY VISION AND RESPONSIBILITY
วิสัยทัศน์ และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย
ผู้บริหารบริษัทฯ เล็งเห็น และมุ่งมั่นต่อการคงไว้ซึ่งความปลอดภัย ของระบบ Supply chain ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ (RM supplier), ผู้ขนส่ง (Transport supplier / Shipping company), บริษัทรักษาความปลอดภัย (Security contractor) รวมถึงความปลอดภัย ภายในโรงงาน ทั้งด้านการผลิต (Production), การรับเข้าวัตถุดิบ (RM Receiving), การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (FG Storage), ตลอดถึงการโหลดสินค้า (FG Loading), และการขนย้ายจนถึงท่าเรือ (In-land Transportation)
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า กิจกรรมต่างๆได้รับดูแลและการป้องกันไม่ให้เกิด เช่น การก่อการร้าย,การใช้ความรุนแรง,การก่ออาชญากรรม,การค้ายาเสพติด,การลักลอบการค้ามนุษย์และการค้าของเถื่อน
โดยกำหนดให้ บุคคล ตามรายนาม ข้างล่าง รับผิดชอบและเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ด้านความปลอดภัย
  1. นายนพดล ผลบัณฑิต เป็นตัวแทนผู้บริหาร รับผิดชอบภาพรวมทั้งหมดของบริษัท
  2. นายอิสราเทพ เทพนรินทร์ เป็นผู้บริหารและควบคุมความปลอดภัยของโรงงาน และ หน่วยงานผลิต
  3. นายฐาณิณ อึ่งสุวรรณรัตน์ เป็นควบคุมความปลอดภัยด้านธุรการทั่วไป
  4. นายสมพร เกษดี เป็นควบคุมความปลอดภัย แผนกบรรจุ และคลังเก็บสินค้าต่างๆ
  5. นายสุพัฒน์ จันที เป็นควบคุมความปลอดภัยด้านสถานการณ์ฉุกเฉิน
  6. ว่าที่ รต.หญิงยุภาวดี แสนณรงค์ เป็นผู้สนับสนุนด้านความปลอดภัยสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทั้งนี้ให้มีหน้าที่ คือ
 1. ประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือและตรวจสอบ ข้อกำหนด ปรับปรุงแก้ไข
  วางแผนการทำงาน และวัดผล ด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนด C-TPAT
 2. ประเมิน คู่ค้าตามข้อกำหนด ด้าน C-TPAT
 3. ตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง ทั้งภายในบริษัท และ คู่ค้า
 4. และหน้าอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ ในคู่มือ ด้าน C-TPAT
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการผู้จัดการ