มาสเตอร์โกลฟไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่การเติบโตด้านยอดขาย โดยต้องเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กันเราจึงมุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมความยั่งยืนในหลายด้าน เราจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยสูงสุดต่อบุคลากร ผ่านแผนงาน สภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยในที่ทำงาน
เราจึงมีการลงทุนสูงเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมถึงชุมชน และสถานประกอบการของเรา สิ่งเหล่านี้เป็นความภูมิใจของเราชาวมาสเตอร์โกลฟ เพื่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
สิ่งแวดล้อม

การบำบัดน้ำเสีย

Sustainability, water treatment facilities, biomass boilers, palm kernels, water treatment plants, environment friendly, green, sustainable การพัฒนาอย่างยั่งยืน, บ่อน้ำเสีย, บ่อบำบัดน้ำเสีย,boiler ชีวมวล, ระบบบำบัดน้ำ, ระบบบำบัดน้ำอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตถุงมือในทั่วไปโดยปกติแล้วจะก่อให้เกิดน้ำเสียเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำเสียดังกล่าวจะผ่านการบำบัดตามมาตรฐานที่กำหนด
โรงงานทั้งสองแห่งของเราจึงติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่ผ่านการบำบัดจะมีมาตรฐานตามที่กำหนด พื้นที่ครึ่งหนึ่งของโรงงานแต่ละโรงจึงถูกกำหนดไว้สำหรับการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
ซึ่งประกอบด้วยโรงบำบัดน้ำเสีย บ่อเก็บกักน้ำเสีย และบ่อเปล่าอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อสำหรับรองรับจำนวนน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เราจึงมีความมั่นใจว่าการกระบวนการผลิตของเราจะไม่สร้างส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

Boiler จากพลังงานชีวมวล

ที่มาสเตอร์โกลฟเราให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังดังจะเห็นได้จากการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตั้งระบบเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่นการเปลี่ยนระบบ Boiler
จากการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติไปสู่เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบของชีวมวล โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมาเครื่องจักรทุกตัวไม่จำเป็นพึ่งพาเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ Boiler พลังงานชีวมวลจะปล่อยสารที่ก่อให้เกิดมลภาวะน้อยกว่า เช่น สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และสารคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า Boiler ก๊าซธรรมชาติ มากว่านั้นการใช้ Boiler พลังงานชีวมวลจะช่วยลดจำนวนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำกัด
สวัสดิการแรงงาน

ความปลอดภัย

ที่มาสเตอร์โกลฟเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยสูงสุดต่อบุคลากรในการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน
เรามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงานผ่านมาตรการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างความตระหนักต่อความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานในหมู่พนักงาน
เราจึงยึดมั่นปณิธาน “บาดเจ็บเป็นศูนย์” อย่างต่อเนื่องนับแต่การก่อตั้งโรงงาน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน
กิจกรรมเหล่านี้ส่งเสริมการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องต่อสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย/อุบัติเหตุ รวมถึงการดำเนินมาตรการการเฝ้าระวัง และป้องกันสาเหตุของอันตราย/อุบัติเหตุเหล่านั้นด้วย
นอกจากนี้ เรายังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่ออบรมและฝึกสอนแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องในหลายๆ สถานการณ์คับขัน เช่น การฝึกอบรมการอพยพหนีไฟ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้ตระหนักถึงวิธีการรับมือที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บ และความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน นอกจากนี้เรายังได้ลงทุนติดตั้งระบบป้องกันเหตุฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม